Skip to main content

چنانچه مشتری پس از رزرو ناوگان درخواستی خود کنسلی رزرو خود را اعلام نماید

شرکت کاسپین شکوه شریف خسارت و ضرر و زیان های وارد شده به خود را از مبلغ بیعانه کسر می کند و چنانچه وجهی باقیماند را به مشتری تا ظرف ۲۴ ساعت بازگشت خواهد داد