قوانین و مقررات

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اداره حمل و نقل جاده‌ای

پلیس راه و راهنمایی و رانندگی

شرع دین

فورس ماژول صورت می گیرد

فورس ماژول یعنی محدودیت های که از توان ما خارج بوده و ما قدرت تغییر آن را نداریم